THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận đăng ký đề tài cấp cơ sở, nhiệm vụ/ chuyên đề nghiên cứu 2021

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TTKT ngày 22/04/2018 của Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN về việc quản lý và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; Quyết định số 16/QĐ-TTKT ngày 26/04/2018 của Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN về việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ, chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; Nghị quyết của Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020 của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN;

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học đo lường chất lượng giáo dục theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực Khảo thí của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN;

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo về việc tiếp nhận đăng ký đề tài cấp cơ sở, nhiệm vụ/chuyên đề nghiên cứu khoa học năm 2021 như sau:

1. Mục tiêu

Xét chọn các đề tài/nhiệm vụ/chuyên đề nghiên cứu có: sản phẩm đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, xuất bản bài báo khoa học trong nước/quốc tế, các sản phẩm ứng dụng theo nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Khảo thí theo các hướng:

- Cân bằng đề thi, cân bằng điểm thi cho các bài thi chuẩn hóa;

- Xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá năng lực người học, người lao động;

- Xây dựng các bộ công cụ khảo thí đánh giá năng lực người học;

- Nghiên cứu các dạng thức kiểm tra, đánh giá tài năng theo hướng cá thể hóa;

- Nghiên cứu các công cụ kiểm tra, đánh giá hỗ trợ đào tạo theo hướng cá thể hóa;

- Điều tra, khảo sát các phương thức kiểm tra đánh giá của giảng viên, giáo viên hiện nay;

2. Thủ tục đăng ký

Đối tượng đăng ký: Cán bộ khoa học có học vị từ thạc sỹ trở lên, có hướng nghiên cứu phù hợp với các định hướng nêu trên.

Hồ sơ đăng ký: Thuyết minh đề tài, nhiệm vụ, chuyên đề nghiên cứu (mẫu 05/QLKH/QLNV/QLCĐ) kèm theo lý lịch khoa học của chủ trì đề tài/nhiệm vụ và các thành viên (mẫu 06/QLKH/QLNV/QLCĐ); gửi bản mềm về địa chỉ email: linhntmttkt@vnu.edu.vn.

Thời gian thực hiện: 12 tháng

Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 15/03/2021.

Thời gian xét duyệt: Tổ chức thẩm định, xét duyệt thuyết minh trước ngày 30/03/2021.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nghiên cứu và Xây dựng công cụ đánh giá, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Tầng 8, Tòa nhà C1T, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.